OSNOVNI POJMOVI BERZANSKE TERMINOLOGIJE

Akcije - predstavljaju vlasničke hartije od vrednosti. Vlasnik akcija ustvari poseduje deo kapitala preduzeća, i po osnovu veličine svog akcijskog udela ostvaruje pravo na:

- upravljanje
- dividendu
- likvidacioni ostatak.

Razlika između akcija i npr. obveznica je u tome što su obveznice dužničke hartije od vrednosti, i sa sobom nose obavezu izdavaoca da investitoru vrati pozajmljena sredstva, dok sredstva uložena u akcije sadrže rizik da ne budu vraćena, ukoliko na primer dođe do likvidacije preduzeća. Sa druge strane, akcije pružaju i veću mogućnost ostvarivanja dobiti na uložena sredstva, bilo po osnovu porasta cene akcija bilo po osnovu dividende koja se distribuira akcionarima ukoliko preduzeće ostvari pozitivan finansijski rezultat.

Akcije sa pravom glasa - Jedno od osnovnih prava koje vlasnici akcija imaju jeste pravo glasa na skupštini akcionara. Veliki broj odluka koje su od znacaja za poslovanje preduzeća donose se na skupštini akcionara, što je uglavnom propisano statutom preduzeća. Najčešća situacija je da jedna akcija donosi jedan glas na skupštini akcionara, ali nije retkost da, u zavisnosti od statuta i vlasničke strukture preduzeća, jedan glas bude predstavljen vecim brojem akcija.

Aukcija - trgovanja na berzi metodom preovlađujuće cene i metodom minimalna cena minimalna količina. Zakazuje se za sve hartije iste vrste određenog emitenta u unapred utvrđeno vreme. Za vreme aukcije, uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom, prema ceni. Aukciju vodi broker berze.

Berza - organizovano tržište na kome ovlašćeni berzanski posrednici, trguju odredenim, standardizovanim tržišnim materijalom, po unapred poznatim pravilima, a sve propraćeno standardizovanom dokumentacijom.

Uloga berze, između ostalog, je i obezbeđenje uslova i načina utvrđivanja objektivne cene akcija, što ne znači da cene akcija utvrđuju zaposleni na berzi, već da se na berzi obezbeđuju ravnopravni uslovi za susretanje ponude i tražnje za određenom akcijom, po unapred propisanim pravilima i načinima važećim za sve subjekte.

Berzanski posrednik - Pravno lice osnovano po posebnom zakonu za poslove trgovanja hartijama od vrednosti na organizovanom finansijskom tržištu-berzi. U zavisnosti od načina organizacije berzanskog posrednika, ovlašćena lica za trgovanje berzanskih posrednika mogu nastupati kao:

Broker - posrednik u trgovanju hartijama od vrednosti u svoje ime, a za račun klijenta (komisionar) ili u ime i za račun klijenta (zastupnik). Za svoje usluge brokeri naplaćuju proviziju, a osim posredovanja mogu imati i savetodavnu ulogu. Po pravilu, provizija se plaća po izvršenju transakcije;

Depo račun - hartija od vrednosti se ne štampa (ne postoji fizički), nego se njihovo posedovanje vodi u knjizi akcionara. Kako jedno lice može da poseduje veći broj akcija, a na prodaju želi da ponudi samo deo tog vlasništva, on kod banke otvara depo račun na koji se "prenosi" onaj broj hartija kojim on želi da trguje.

Dividenda po akciji - dobit preduzeća generisana u prethodnom periodu koja se deli akcionarima srazmerno broju akcija.

Diler - trgovac hartijama od vrednosti koji istupa u svoje ime i za svoj racun (principal). Zaradu ostvaruje razlikom u ceni hartije (kupovna cena – prodajna cena), snoseći eventualni rizik gubitka. Diler može istupati i kao komisionar i zastupnik.

Emisija akcija - Akcije su nastale kada se pojavila potreba preduzeća za dodatnim kapitalom. Nije redak slučaj da nekoliko preduzetnika osnuje preduzeće, a da se sa razvojem poslovanja ukaže potreba za dodatnim kapitalom. Trenutak kada preduzeće odluci da emituje akcije koje će se kotirati na berzi naziva se "otvaranje preduzeća" i to znači da ce od tog momenta preduzeće raspolagati većim kapitalom, ali da će istovremeno veći broj novih vlasnika imati prava koja sa sobom nosi vlasnički kapital iz akcija. Akcije preduzeća iz postupaka privatizacije koje se kotiraju na Beogradskoj berzi, specifične su po načinu nastanka, i ne uklapaju se u navedeni opis nastanka akcijskog kapitala, ali je pitanje trenutka kada ce se najkvalitetnija domaća preduzeća odlučiti da posegnu i za ovim najpopularnijim oblikom finansiranja poslovanja.

Emitent - pravno lice koje izdaje (emituje) hartije od vrednosti čijom prodajom prikuplja nedostajuća novčana sredstva.

Investitor - svaki kupac hartija od vrednosti, pravno ili fizicko lice.

Institucionalni investitor - pravna lica čija je osnovna delatnost finansiranje investicija npr. investicione banke, fondovi, osiguravajuća društva i sl. Navedeni investitori finansiranje projekata vrše kupovinom akcija na primarnom tržištu, a potom ih preprodaju na berzi, kako bi novac uložili u druge projekte.

Kliring i saldiranje - radnje koje se, u registru hartija od vrednosti - posebnoj specijalizovanoj instituciji, obavljaju nakon realizacije naloga kupovine i prodaje. Ove radnje odnose se na međusobno poravnavanje obaveza i potraživanja, kao i prenos prodatih hartija, sa starog na novog vlasnika i istovremeno prenos novca sa računa kupca na račun bivšeg vlasnika hartije.

Konvertibilne akcije - Iako se konvertibline akcije još uvek ne koriste na domaćem tržištu kapitala, one predstavljaju još jedan od poznatih oblika finansiranja preduzeća. Naziv su dobile po činjenici da se po odluci investitora mogu konvertovati u obične akcije koje sadrže pravo na upravljanje, dividendu i likvidacioni ostatak. Konvertibilne akcije imaju vecu sigurnost investitoru, kao i višu dividendu, ali slicno preferencijalnim ne omogucavaju upravljanje. Cena konvertibilnih akcija obicno je nešto viša od cene običnih akcija istog preduzeca i ima sličan trend promene.

Kontinuirano trgovanje - se obavlja shodno višestrukoj ceni preko knjige ponude i tražnje. Svi nalozi ponude i tražnje (svih berzanskih posrednika) za odredenom hartijom od vrednosti, koje je primio broker berze za taj dan trgovanja, unose se u knjigu. Knjigu naloga vodi broker berze i uglavnom se vodi elektronski. Nalozi ponude i tražnje, evidentirani u knjizi, po istoj ceni, mogu da se uparuju.

Kurs akcije i kursna lista - kurs akcije je cena akcije postignuta u trgovanju, a lista koja objavljuje cene akcija svih preduzeća kojima se trguje na berzi naziva se kursna lista.

Nalog za trgovanje - nalozi koje klijent kupac i klijent prodavac daju svojim brokerima za izvršenje kupovine, odnosno prodaje konkretne hartije od vrednosti. Berzanski posrednik naloge svojih klijenata sortira po vrsti i ceni, tako da brokeru berze može da ispostavi zbirne naloge kupovine odnosno prodaje.

Organizacija trgovanja na Berzi – Trgovanje na Berzi obavlja se po strogo utvrđenim pravilima. Trgovina može biti organizovana kao:
aukcijsko trgovanje po preovlađujućoj ceni,
aukcijsko trgovanje minimalna cena i minimalna količina i
kontinuirano trgovanje po višestrukoj ceni.

Portfolio - skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice.

Portfolio menadžer - stručno ovlašćeno lice (pravno ili fizičko) koje upravlja hartijama od vrednosti jednog ili više lica.

Primarno tržište - prva prodaja emitovanih hartija od vrednosti, tj. investitor direktno kupuje hartije od emitenta i plaća je emitentu.

Prioritetne akcije - Ono po čemu se prepoznaju prioritetne akcije jeste da sa sobom ne nose pravo glasa na skupštini akcionara. Kao i obične akcije, one predstavljaju deo kapitala preduzeća, ali ne pružaju mogućnost učešća u donošenju odluka koje su u nadležnosti skupštine akcionara. Preduzeća prioritetne akcije obično emituju kada žele da obezbede dodatna sredstva za finansiranje proizvodnje, ali nisu spremni da obezbede drugim akcionarima učešće u odlučivanju. Sa druge strane, da bi se investitori motivisali da ulažu u prioritetne akcije i bez prava na upravljanje, ove akcije imaju prioritet prilikom isplate dividende i eventualno likvidacionog ostatka, kao i ponekad, fiksni, garantovani iznos dividende.

Sekundarno tržište - svaka naredna prodaja hartije od vrednosti (preprodaja), posle primarne trgovine.